Programació 2021

METAPHORAI FOTO

Projecte en col·laboració amb Robert Garcia Orallo

Avui es fa més urgent que mai la participació del pensament crític i la creació artística o documental, en uns contextos socials actuals que no poden prescindir de la imatge perquè ja forma part de les seves mateixes estructures. Per això des del 3er Esquerra ens afegim a la necessària reflexió contemporània sobre la imatge fotogràfica. Perquè la imatge és transmissió, és relació i, per tant, és Política en majúscules. Però també perquè les imatges, que són presents arreu, són també susceptibles de ser exposades com a massa completes, imatges carregades d’una força que les converteix en una representació de la realitat dirigida i interessada, sense lloc per a noves maneres de pensar i transformar allò que ens envolta.  

Metaphorai FOTO és un projecte que gira al voltant de la teoria de les imatges i del diàleg que sorgeix amb els que hi treballen. Es tracta d’una implicació amb l’entorn, una proposta de recerca que vol reconèixer l’exigència de parlar sobre la nostra relació amb les imatges. És per això que l’objecte d’estudi d’aquest projecte serà la fotografia.

Metaphorai FOTO es construeix a partir de la premissa que la creació fotogràfica es un element impulsor per a la recerca. És a dir, el projecte pretén estudiar el llenguatge visual centrant-se en la imatge fotogràfica a partir del diàleg amb la creació en un sentit ampli, més enllà del que pot ser considerat eminentment artístic. Una relació, per tant, entesa com a objecte de creació del propi projecte i també com a repte, que dialoga des de la teoria de la imatge amb els elements de creació: les obres, els mitjans, els creadors; però també amb aquests mateixos processos de creació.

Aquest projecte té també com a objectiu fer visibles aquests processos des de diferents punts de vista: tècnic, considerant com a fonamentals els elements i suports implicats en la pràctica fotogràfica; comunicatiu, incidint en el significat del procés de creació com a contenidor de significats i implicacions culturals i polítiques indispensables per a entendre la creació fotogràfica com a mitjà de transmissió i d’expressió, i pedagògic, amb l’elaboració de propostes educatives orientades cap a la comprensió de la imatge com a llenguatge per part dels joves.

El 3er Esquerra planteja, doncs, la immersió en el camp de la fotografia amb un projecte de recerca articulat a partir de sis línees fonamentals d’actuació que s’entrecreuen: producció teòrica/filosòfica, creació artística, formació, intercanvi acadèmic i comunitari, i suport a l’art emergent amb programes de residència tant per a creadors com per a joves investigadors de la imatge.