Co–neix #1 Studio 050

Co–neix #1 Studio 050
16 de novembre de 2017 coespai

Studio050
Avui ens agradaria presentar-vos un dels nostres coworkers. Originàriament dels Països Baixos, La Marjolein es va traslladar recentment a Girona amb la seva parella i el seu fill de quatre anys. És dissenyadora gràfica, dissenyadora web i il·lustradora però se sent còmoda en moltes àrees de disseny. Totes aquestes coses es reuneixen en el seu projecte anomenat Studio 050. En la feina, li agrada participar en tots els aspectes del procés per obtenir productes bonics i originals. Aquí ens respon algunes preguntes sobre els seus interessos personals i com els combina amb la seva carrera professional.

Què et va convèncer per fer les maletes i traslladar-te a Girona?
Anar viure a l’estranger no ha sigut mai un objectiu en si, però definitivament m’encanta viatjar i a la meva parella també. Després de tenir el nostre fill, en Tobias, no vam voler que les coses es paressin allà. Encara sentíem la necessitat de viatjar, però en Tobias també necessitava començar anar a l’escola. Per combinar coses, hem optat per mudar-nos a l’estranger. Ja havíem visitat Girona unes quantes vegades i m’agrada com s’hi combina’n tants elements: és una ciutat petita però bella i en ple creixement i on a més, tant les muntanyes com el mar estan a prop. No ens ho hem hagut de pensar massa, la veritat.

T’has trobat amb hàbits estranys o divertits en arribar?
Als Països Baixos els nens van a dormir bastant d’hora. També crec que dormir prou i bé pot salvar-te el dia. Estar descansat et fa més feliç, més pacient i més productiu. Em va sorprendre que els nens aquí van a dormir tan tard, i realment em pregunto com són tan feliços I energètics, malgrat la seva falta de descans!

Què t’agrada més de la teva professió?
M’agrada la llibertat i la creativitat de la meva feina. Crec que he estat inconscientment creixent cap a aquesta manera de treballar. Vaig tenir algunes experiències treballant com a empleada i honestament no podia funcionar en aquest tipus de jerarquia on un cap ordena el que ha de passar. Amb els meus clients és diferent, no treballo per ells sinó juntament amb ells.

Gràcies Marjolein! Per veure els seus projectes feu clic aquí.


Today we’d like to present one of our new coworkers. Originally from The Netherlands, Marjolein recently moved to Girona with her partner and four-year old son. She’s a graphic designer, web designer and illustrator but feels comfortable in the many areas of design. All these things come together in her project called Studio 050. In her work, she likes to be involved in all aspects of the process in order to obtain beautiful and original products. Here she answers a few questions about her personal interest and how she combines them with her professional career.

What convinced you to pack your bags and move to Girona?
Moving abroad was never really on my to do list but I definitely love traveling and so does my partner. After having our son, Tobias, we didn’t want things to just settle down. We still felt the urge to travel a lot but Tobias also needed to start school. To combine these things, we opted to move abroad. We already visited Girona on many occasions and liked how it combined so many elements: It’s a small but beautiful and thriving city and both the mountains and the seaside are close by. Let’s say we didn’t have to think it through a lot.

Did you encounter any strange or funny habits on arriving?
In The Netherlands kids go to bed quite early. I also think that a good night’s sleep can save the day. Being rested makes you happier, kinder en more productive. I was surprised to learn that kids go to bed so late, and I really wonder how kids here are so happy, despite their lack of sleep!

What do you like most about your profession?
I like the freedom and the creativity of my job. I guess I’ve unconsciously been growing towards this way of working. I had some experiences working as an employee and honestly I couldn’t function in this kind of hierarchy with a boss commanding what needs to happen. With my clients it’s different, I don’t work for them but together with them.

Thank you Marjolein! To explore Marjolein’s projects, click here.