New Tech Senior Leader

New Tech Senior Leader
15 de juny de 2022 coespai
Meeting of our coworking space in Girona together with two partners of the New Tech Senior Leader project

L’evolució de la tecnologia pot ser un avantatge per a la població, però per a molta gent gran pot ser un gran repte, ja que els hi pot aportar dificultats a l’hora de fer ús dels dispositius electrònics. En aquest cas, és quan augmenta la bretxa digital.

A Espanya, 9 milions de persones formen part del col·lectiu sènior; un valor que es duplicarà en uns 40 anys. I el 40% aproximadament d’ells mai han accedit a internet. Una xifra molt alta per la societat tecnològica en què estem. Per aquest motiu, a CoEspai hem emprat una iniciativa per ajudar a trencar la bretxa digital amb els sèniors.

 

New Tech Senior Leader és un projecte Erasmus Plus que ja fa uns mesos que es cou entre el nostre espai de coworking a Girona i la resta de socis, i finalment es va portar a terme la primera reunió a Lodz-Poland. Es van aclarir els primers passos que es realitzaran per la seva implementació, per tal d’aportar coneixença de les noves tecnologies a la gent gran apropant el pensament lògic-matemàtic a través d’uns robots simples.

Estem molt satisfets per poder-ne formar part conjuntament amb l’organització polonesa ‘Active People Association’ i l’organització irlandesa ‘Eurospeak’. A més, d’estar orgullosos de veure com a poc a poc va agafant forma.

 


 

The evolution of technology can be an advantage for the population, but for many older people it can be a great challenge, because it can bring them difficulties when using electronic devices. In this case, it is when the digital gap increases.

In Spain, 9 million people are part of the senior group; a value that will double in about 40 years. And approximately 40% of them have never accessed in Internet. A very high figure for the technological society we live in. For this reason, CoEspai has launched an initiative to help break the digital gap with seniors.

 

New Tech Senior Leader is an Erasmus Plus project that has been brewing for a few months between our coworking space in Girona and the other partners, and finally the first meeting was held in Lodz-Poland. We clarified the first steps to be taken for its implementation, to bring knowledge of new technologies to the elderly bringing logico-mathematical thinking through simple robots.

We are very pleased to be able to join the Polish organization ‘Active People Association’ and the Irish organization ‘Eurospeak’. We are also proud to see how little by little it is taking shape.